ความหมายของสุภาษิต

posted on 30 Jun 2010 09:33 by thai-project

เป็นคำตักเตือนสั่งสอนและสะกิดใจ ให้ระลึกถึงอยู่เสมอ มีอยู่ 2 ประเภทคือ

1.คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่านหรือเข้าใจเนื้อความได้ทันที  โดยไม่ต้องแปลความหมาย  ตีความหมายเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

2.คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่านหรือฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนื้อความนั้นในทันทีต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ  ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของคำเหล่านั้น  เช่น  ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย

 

 สุภาษิตเป็นคำกล่าวที่คนไทยมักจะพูดติดปากอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะคำภาษิตจัดอยู่ในประเภทคำคม ที่ฟังแล้วชวนให้เกิดความคิด เนื้อหาในภาษิตได้สอดแทรกคติคำสอนเอาไว้เป็นจำนวนมาก   จึงทำให้มีผู้สนใจศึกษาและให้ความหมายภาษิตไว้มากมาย  ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความหมายคล้ายคลึงกัน                     

(พระวัลลภ ธรรมหมื่นยอง, 2547)

 

edit @ 30 Jun 2010 16:32:21 by TH pro.

edit @ 30 Jun 2010 16:33:08 by TH pro.

Comment

Comment:

Tweet